REGULAMIN KONKURSU "PASTA BOX –POZNAJ I SPRÓBUJ"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Restauracja Focaccia Ristorante, ul. Senatorska13/15, 00-075 Warszawa.

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/RestauracjaFocaccia (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage’u.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

  1. 11-15.01.2021r. do godz. 15:00

  2. 18-22.01.2021r. do godz. 15:00

  3. 25-29.01.2021r. do godz. 15:00

Wszystkie nadesłane w tym czasie zgłoszenia wezmą udział w etapie dodatkowym, zwanym dalej finałem.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w trzech etapach:

  1. 15.01.2021r.

  2. 22.01.2021r.

  3. 29.01.2021r. za pośrednictwem FanPage’a.

Wyniki finału zostaną opublikowanie 29.01.2021r. wraz w wynikami etapu III.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie ‘Dlaczego akurat Ty powinieneś wygrać Pasta Box?’.

11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców na każdym z trzech etapów, a także 3 zwycięzców w finale. Wygrana w etapie podstawowym nie wyklucza wygranej w finale.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najbardziej kreatywne odpowiedzi, które ich zdaniem są najbardziej przekonywujące, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie są zestawy Pasta Box dla dwóch osób (o wartości 52zł) –po 3 zestawy na każdy etap konkursu (łącznie 9 zestawów).

W finale przewidziane są 3 nagrody:

  1. Miejsce -zestaw garnków Tefal (o wartości 499zł)

  2. Miejsce –blender Tefal (o wartości 259zł)

  3. Miejsce –sokowirówka (o wartości 139 zł)

12. Nagrody w trzech etapach rozesłane zostaną jako vouchery poprzez pocztę e-mail do wymiany na Pasta Boxy w restauracji Focaccia Ristorante. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD zostaną przesłane pocztą.

13. Nagrodę w postaci vouchera należy zrealizować nie później niż do dnia 28.02. Po tym terminie nagroda traci ważność.

14. Organizator ma prawo podać informacje o Zwycięzcy na Fanpage’u.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.